நாதஸ்வரம்

நாதம் + சுரம் இரண்டும் சேர்ந்த நாதசுரம் இப்போது நாதஸ்வரம் என அழைக்கப் படுகிறது

நாதம்!

நாதம் என்றால் இசை ஒலி அல்லது இசை ஓசை  என பொருள் படும்

சுரம் என்றால்

ச,ரி, க, ம, ப, த, நி -  1]சட்சம், 2]ரிஷபம், 3]காந்தாரம்,4]மத்திமம், 5]பஞ்சமம், 6]தைவதம்,7]நிஷாதம் என்னும் ஏழிசையையும் குறிக்கும்

சுரம்!

மேலும் உதாத்தம், அனுதாத்தம்,சுவரிதம் என்ற மூவகை இசையையும் குறிக்கும்

Nathasuram!

Nathasuram is the sound composition of the three musical instruments Naayanam Thavil and thalam,This musical composition Nathasuram is now called Nadhaswaram.

We train our Bharatha Kalai Koodam youth in nathasuram and create the best Nadhaswarm artists and conduct auspicious events - Bharathar

WHY US ?

Bharatha Kalai Koodam aim is to promote performing arts of Tamil all over the world .Talented artist and people requiring programs are requested to register with us for an enchanting experience 9884436365.9884403648

Famous Ndhaswaram players

Ndhaswaram nagesh

Nagesh, Ndhaswaram cries for his performance to be repeated .”

[Tamil culture]

Famous percussionist

Percussionist Aravind

“Aravind , Excellent artist who plays 20 different percussion instruments ”

[Tamil culture]

Famous Theatrical actor

king faisal

“ king faisal ” The best drama actor, the teacher who trains in all kinds of drama ”

[Tamil culture]

Famous Bharatanatyam dancer

Bharatanatyam

“Bharatanatyam” Best Dance Teacher Bharatanatyam ”

[ Tamil culture]

Famous Percussionist

Percussionist Abrock

“ Abrock ” Excellent artist who plays 'APP' percussion instruments ”

[Tamil culture]